Cele i zadania naszego przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
niedziela, 03 czerwca 2012 19:00

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 2


w Krakowie na lata 2013 – 2014

Dzieciństwo to czas, który powinien obfitować w splot radosnych i przyjaznych wydarzeń, pozwalających młodemu człowiekowi na pełny rozwój i przeobrażenie w mądrego i wartościowego człowieka. Takie warunki dla rozwoju dziecka staramy się stworzyć dla państwa pociech w naszym przedszkolu. Dostarczamy naszym wychowankom wielu przeżyć, wrażeń i całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie. W naszym przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.
Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o wielokierunkowym wykształceniu. Pracę dydaktyczna opieramy na najnowocześniejszych i rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programach wychowania przedszkolnego oraz aktywizujących młodego człowieka metodach pracy. 
Bogatą ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb rodziców oraz zainteresowań i zdolności dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na nauczanie i wychowanie przez sztukę, a zwłaszcza na oddziaływanie przez muzykę.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.  Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda Ireny Majchrzak- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania;
 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;
 • Opowieść ruchowa;
 • Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa;
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się;
 • Relaksacja;
 • Opowieść ruchowa;
 • Bajkoterapia;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu;
 • Pantomima;

W planowanej pracy wychowawczo-dydaktycznej w Grupie II wprowadzamy elementy zaczerpnięte od odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak.

Dominującą rolę podczas pobytu dziecka w przedszkolu odgrywa zabawa, dlatego wszystkie działania, także te związane z wykorzystaniem elementów metody Ireny Majchrzak, mają charakter zabawy.

Początkiem zabawy w czytanie jest pokazanie i omówienie z każdym dzieckiem wizytówki z jego imieniem. Jest to akt inicjacji mający na celu uświadomienie dzieciom mocy, która tkwi  w imieniu – także tego, że każdy jest wyjątkowy. W ten sposób zachęcamy również dzieci do odkrywania tajemnicy zawartej w słowie pisanym. Po akcie inicjacji następują kolejne etapy. Są to gry i zabawy pozwalające dzieciom na poznanie pozostałych imion dzieci z grupy oraz utrwalanie zdobytych wiadomości podczas zabaw słowem.


W ramach dodatkowej działalności dzieci bezpłatnie mogą korzystać z zajęć kółek: plastycznego, muzycznego, fotograficznego. Poza zajęciami dydaktycznymi, proponujemy wychowankom bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą wszystkie sfery aktywności dzieci. Obecnie w przedszkolu dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych: j. angielski, taniec towarzyski, zajęcia muzyczno -ruchowe prowadzone w małych grupach.


Pozwalamy wychowankom odkrywać otaczający ich świat wszystkimi zmysłami poprzez:

 • spotkania z ludźmi reprezentującymi różne środowiska;
 • zajęcia otwarte z rodzicami;
 • uroczystości przedszkolne;
 • konkursy wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wycieczki wyjazdowe;
 • akcje na rzecz najbliższego środowiska;
 • koncerty organizowane w przedszkolu
 • profilaktykę logopedyczną, terapię;

Dbamy o to, aby nasi wychowankowie w przyszłości byli osobami, które potrafią znaleźć swój cel w życiu. Nasi wychowankowie bawią się, uczą, nawiązują przyjaźnie, prezentując własne umiejętności w spektaklach teatralnych w placówce i instytucjach zaprzyjaźnionych. Goszczą również u siebie aktorów z teatrzykami dla dzieci. Nasze dzieci zajmują czołowe miejsca w konkursach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.
Dzieci w naszym przedszkolu mają do dyspozycji przestronne sale, z bogatym wyposażeniem odpowiednim do potrzeb i wieku dziecka.
Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, a więc nasi podopieczni mogą liczyć na fachową pomoc logopedów, psychologa oraz pedagoga dziecięcego.
Jesteśmy przedszkolem otwartym na współprace ze środowiskiem lokalnym innymi placówkami, ale przede wszystkich pragniemy jak najbardziej integrować się z rodzicami naszych wychowanków. Jako placówka nowa, pragnąca jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania, pozostajemy otwarci na Wasze sugestie. 
Naszym założeniem, jako przedszkola, jest spełniać wszelkie warunki dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci. Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola to dziecko radosne, w pełni rozwijające swoje zdolności i zdobywające wiedzę o współczesnym świecie.Podstawa programowa jest realizowana w czasie całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu a od 9 do 14 podstawa jest realizowana bezpłatnie.

W latach 2013-2014 opracowaliśmy koncepcję pracy w której nacisk kładziemy na rozwój umiejętności twórczych i talentów naszych podopiecznych.

Głównym hasłem, a zarazem tytułem naszej koncepcji pracy jest hasło „Przedszkolak twórcą i artystą”

Poprawiony: niedziela, 16 lutego 2014 18:44
 
Cele i zadania naszego przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
poniedziałek, 06 lutego 2012 17:31

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Cele i zadania realizujemy w oparciu o podstawę programową, pracowane przez nas plany pracy oraz wspólnie wybrany program nauczania.

PLANY, NA KTÓRYCH OPIERAMY PRACĘ OPIEKUŃCO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

Plan promocji 
Plan adaptacji
Plan wychowawczo – profilaktycznych i oświaty zdrowotnej
Plan roczny  "Przedszkolak twórcą i artystą"
Plan monitorowania losów absolwentów
Plany pracy kół zainteresowań
Plan pracy WDN

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z  dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

samodzielnie korzysta z toalety;

samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu

umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im,

np. przetrwać zimę.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy,

na dworcu.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

pozostały czas dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;

zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 

 

 

Program, na którym pracuje

nasze przedszkole

w roku 2013-2014:

ZANIM BĘDĘ UCZNIEM

 

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi

powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych

w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania

mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym,

uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie

z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez

dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc

na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych

sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Opracowany program przewiduje realizację następujących zadań:

− stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi

możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;

− monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

− kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej,

wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;

− propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;

− organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie

swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej

aktywności umysłowej i fizycznej;

− pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały

przykrości z powodu swoich słabych stron;

− przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;

− podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

− przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2013 17:38