Cele i zadania naszego przedszkola

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Cele i zadania realizujemy w oparciu o :

 

- podstawę programową,

 

- opracowane przez nas plany pracy

 

- wspólnie wybrany program nauczania.

 

PLANY NA KTÓRYCH OPIERAMY PRACĘ OPIEKUŃCO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

 

Plan promocji

 

Plan adaptacji

 

Plan wychowawczo – profilaktycznych i oświaty zdrowotnej

 

Koncepcje pracy "Dobrze mieć małą Ojczyznę"

 

Plan monitorowania losów absolwentów

 

Plany pracy kół zainteresowań

 

Plan pracy WDN

 


METODY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W naszym Przedszkolu  zajęcia dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

 

Nauczyciele w codziennej pracy wykorzystują wiele nowatorskich technik metodycznych tj:


- Nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;

-  Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona;

-  Pedagogika zabawy „Klanza”;

-  Metoda  Carla Orffa;

-  Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami;

- Metody twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka Rudolfa Labana;

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;

- Pedagogika Marii Montessori.

 

 

Program, na którym pracuje nasze przedszkole

 

 

w roku 2016-2017:

 

 

"OD ZABAWY DO NAUKI"

 

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi

powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych

w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.).

Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania

mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym,

uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie

z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez

dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc

na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych

sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Opracowany program przewiduje realizację następujących zadań:

− stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi

możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;

− monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

− kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej,

wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;

− propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;

− organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie

swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej

aktywności umysłowej i fizycznej;

− pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały

przykrości z powodu swoich słabych stron;

− przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;

− podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

− przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.