Cele i zadania naszego przedszkola

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Cele i zadania realizujemy w oparciu o :

 

- podstawę programową,

 

- opracowane przez nas plany pracy

 

- wspólnie wybrany program nauczania.

 

PLANY NA KTÓRYCH OPIERAMY PRACĘ OPIEKUŃCO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

 

Plan promocji

 

Plan adaptacji

 

Plan wychowawczo – profilaktycznych i oświaty zdrowotnej

 

Koncepcje pracy "Dobrze mieć małą Ojczyznę"

 

Plan monitorowania losów absolwentów

 

Plany pracy kół zainteresowań

 

Plan pracy WDN

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z  dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

samodzielnie korzysta z toalety;

samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu

umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im,

np. przetrwać zimę.

 

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy,

na dworcu.

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

pozostały czas dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;

zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 

 

 

Program, na którym pracuje nasze przedszkole

w roku 2014-2015:

"ZANIM BĘDĘ UCZNIEM"

 

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi

powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych

w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania

mowy i myślenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym,

uwzględniają różnice rozwojowe dzieci i sprzyjają ich działalności poznawczej zgodnie

z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez

dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc

na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych

sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Opracowany program przewiduje realizację następujących zadań:

− stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi

możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;

− monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;

− kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej,

wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;

− propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;

− organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie

swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej

aktywności umysłowej i fizycznej;

− pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały

przykrości z powodu swoich słabych stron;

− przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;

− podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

− przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.