Cele i zadania naszego przedszkola

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Cele i zadania realizujemy w oparciu o :

 

- podstawę programową,

 

- opracowane przez nas plany pracy

 

- wspólnie wybrany program nauczania.

 

PLANY NA KTÓRYCH OPIERAMY PRACĘ OPIEKUŃCO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

 

Plan promocji

 

Plan adaptacji

 

Koncepcje pracy "Razem odkrywamy świat, tworzymy i działamy"

 

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Plan monitorowania losów absolwentów

 

Plany pracy kół zainteresowań

 

Plan pracy WDN

 


METODY PRACY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W naszym Przedszkolu  zajęcia dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

 

Nauczyciele w codziennej pracy wykorzystują wiele nowatorskich technik metodycznych tj:


- Nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;

-  Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona;

-  Pedagogika zabawy „Klanza”;

-  Metoda  Carla Orffa;

-  Metoda Ireny Majchrzak – zabawy z literami;

- Metody twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka Rudolfa Labana;

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;

- Pedagogika Marii Montessori.

 

 

Program, na którym pracuje nasze przedszkole

 

 

w roku 2017-2018:

 

 

"Kocham Przedszkole"

 

Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi

powinno dysponować dziecko kończące przedszkole,

oraz jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.